Privacy verklaring

Ibogem hecht belang aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens (cf. Algemene Verordening Gegevensbescherming, EU verordening 2016/679 dd. 27/04/2016).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Ibogem met persoonsgegevens omgaat, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en aan wie deze gegevens ev. worden verstrekt.

  1. Wie is Ibogem ?

Ibogem is de opdrachthoudende vereniging voor duurzaam afvalbeheer voor de regio Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht.

Ibogem – zorgt voor de inzameling en de verwerking van het huishoudelijk afval van alle gezinnen in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht; – beheert drie recyclageparken: in Melsele, Verrebroek en Rupelmonde; – baat De Kringwinkel uit.

Adres maatschappelijke zetel: Schaarbeekstraat 27 – 9120 Melsele. Website: www.ibogem.be.

  1. Welke persoonsgegevens verwerkt Ibogem en waarom ?

Ibogem verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren: – via lokale besturen om haar wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen na te komen in functie van afvalinzameling – via het gebruik van diensten van Ibogem – via online aanvragen (www.ibogem.be).

Afhankelijk van de doelstelling en de noodzaak, worden volgende persoonsgegevens verwerkt: identiteitsgegevens, rijksregisternummer, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, nummerplaat, gegevens m.b.t. aard, frequentie en hoeveelheid van aangeboden afvalstoffen en financiële informatie.

Ibogem behandelt de gegevens overeenkomstig de wettelijke richtlijnen: – De persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt teneinde de nodige dienstverlening te realiseren en informatie te verstrekken. – Alle redelijke maatregelen worden genomen om onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige gegevens te wissen of te verbeteren. – Enkel persoonsgegevens die relevant zijn voor de beoogde doelstellingen, worden verwerkt en het gebruik ervan blijft beperkt tot de beoogde doelstellingen. – De persoonsgegevens worden gedurende 10 jaar bewaard in de vorm waarbij de betrokkene identificeerbaar is. Gegevens die langer worden bewaard, worden uitsluitend gebruikt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

  1. Recht op toegang en aanpassing

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan iedere burger via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ibogem of via info@ibogem.be, een verzoek tot inzage in zijn/haar persoonsgegevens indienen.

Na ontvangst van het verzoek, zal het overzicht van de persoonsgegevens binnen de 4 weken overgemaakt worden. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden om langs te komen. Het is belangrijk dat de burger zich kan legitimeren en kan aantonen dat de gegevens die hij/zij wil inzien, corrigeren of verwijderen, daadwerkelijk van hem/haar zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen te zien.

Indien blijkt dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking ervan niet relevant is, kan een verzoek tot correctie, aanvulling of verwijdering ingediend worden.

Elke inwoner van het werkingsgebied van Ibogem heeft toegang tot zijn/haar persoonsgegevens via Mijn Ibogem.

Bij bezwaar omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Ibogem en na melding aan en overleg met Ibogem, kan bij het niet tot een oplossing/overeenkomst komen, een klacht ingediend worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen CBPL, Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

  1. Doorgeven van gegevens aan derden

De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. Deze derden werken in opdracht van Ibogem of staan Ibogem bij in het uitvoeren van haar taken: bv. inzameling huis-aan-huis, toegang en betaling recyclagepark, boekhouding, IT-ondersteuning, websiteondersteuning, klantenkaarten Kringwinkel.

De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere dan hierboven vermelde derden.

Ibogem stelt verwerkersovereenkomsten op met deze derden, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie of sanctionerend ambtenaar, kunnen gegevens overgedragen worden zonder voorafgaand akkoord van de klant.

  1. Direct marketing

Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om nieuwsbrieven te sturen over diensten van Ibogem of andere informatie waarvan Ibogem denkt dat deze interessant is voor de betrokkene.

  1. Beveiliging van gegevens

Ibogem treft de nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen teneinde ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en diefstal van gegevens tegen te gaan.

In geen geval kan Ibogem aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden.

  1. Website disclaimer en privacy

De website www.ibogem.be is eigendom van Ibogem.
Door zich toegang te verschaffen tot deze website verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de privacyverklaring.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ibogem of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Ibogem levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ibogem de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ibogem kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (info@ibogem.be).
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ibogem geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Ibogem kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.
Privacybeleid
Ibogem kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Ibogem-website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website op uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en helpen de website te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Hou hierbij wel rekening met het feit dat bepaalde grafische elementen dan niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service, die ook gebruik maakt van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van IP-adres) wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 8. Wijziging privacyverklaring

Ibogem behoudt zich het recht deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De recentste versie zal steeds op de website gepubliceerd worden.

  1. Contact Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@ibogem.be.