algemene voorwaarden

algemene voorwaarden veiling dekringloop.be


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de veiling ongeacht of een koopovereenkomst tot stand komt.

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard. Onder de veilinghouder wordt verstaan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ibogem, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door vermelding via internet/op de website van de veilinghouder. Eenieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 Informatie-/onderzoeksplicht

2.1 Omschrijvingen op de website en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.

2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan.  De koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen. Indien in de beschrijving bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de onjuistheid van de beschrijving van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein etc.

Artikel 3 Bieden

3.1 De koper kan enkel via de website bieden. Kavels worden toegewezen aan de hoogst biedende.

3.2 De geboden prijs is de totaalprijs inclusief btw. Er komen (behalve verzendingskosten) geen kosten bovenop.

3.3  Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester beslist het bod van de hoogste bieder te weigeren zal de hoogste voorgaande bieder als koper worden aangeduid.

Artikel 4 Tot stand koming koopovereenkomst

4.1 De koop komt tot stand op het einduur van de veiling aan de op dat moment hoogste bieder.

4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden. Wezenlijke wijzigingen in de toestand die blijken na  het tonen op de kijkdagen en/of op het internet waaronder ernstige beschadiging of breuk, of herroeping van de omschrijving op  het internet zullen voorafgaand aan de verkoop worden medegedeeld. Na een dergelijke mededeling kunnen aan de oude omschrijving geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Verplichtingen koper

5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.

5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.

5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 6 Terugnameverplichting veilinghouder

  De consument moet de onderneming informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek van economisch recht .

De herroepingstermijn begint te lopen: voor verkoopovereenkomsten te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed.

De consument informeert de onderneming van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, bij voorkeur per mail naar Info(at)dekringloop.be

De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager te doen, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post.

Door de uitoefening van zijn herroepingsrecht, stelt de consument een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst op afstand en aan elke aanvullende overeenkomst , behalve deze die voorzien zijn in boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.51 WER).

De consument zendt de goederen voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan de onderneming zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld. 

De consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

De veilinghouder vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, zodra de goederen terug ontvangen zijn bij de veilinghouder.

De onderneming is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen.

De onderneming moet de consument terugbetalen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop.

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 7 Rechten veilinghouder en veilingmeester

De veilinghouder en de veilingmeester die leiding geeft aan de veiling behouden zich de volgende rechten voor:

  1. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
  2. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
  3. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
  4. kopen te combineren of te splitsen;
  5. kopen niet te gunnen of op te houden;
  6. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;

Artikel 8 Niet-tijdige betaling

8.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3%. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom met een minimum van € 100 onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.

8.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst te ontbinden en de koper uit te sluiten van verdere deelname aan veilingen. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder .

Artikel 9 Ophaaltermijn

9.1 Dit artikel is enkel geldig voor grote of breekbare items die niet kunnen worden opgestuurd.

De koper is verplicht de gekochte voorwerpen  af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.

9.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en worden er stockagekosten aangerekend. Items die niet zijn afgehaald na 21 kalenderdagen, worden terug eigendom van de veilinghouder, zonder enige terugbetaling aan de koper.

Artikel 10 Geschillen

Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de veilinghouder, tenzij uit de wet anders voortvloeit behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

2/9/2020